Editori

"
Ky numër përmban 12 shkrime të ndara në 5 rubrika kryesore në varësi të mënyrës si e trajtojnë subjektin e konfliktualitetit që buron nga besimi fetar - tete a tete, dare, dossier, argument dhe kompas. Por revista nuk përbëhet vetëm shkrime. Ajo gjithashtu përmban koncepte të dizajnit dhe ngjyra që ilustrojnë secilin nga shkrime
"

Editorial – Pse nuk pyesim pse-në?

Fjala anglosaksone me origjinë latine ‘educatio’ – trajnoj, mbarështoj, udhëheq, nxjerr jashtë, ngre – tregon saktësisht kornizat e asaj që ka qenë gjithmonë – formim përtej arsimimit, përtej klasës.

ketu eshte nje shprehje e caktuar

Marin Nikolli